خبرها

سکه طلا یادبود روز مادر فرح پهلوی

سکه طلا به یادبود روز مادر ضرب شده یکی از زیبا ترین سکه های طلا دوره پهلوی بوده است.روی این سکه در مرکز تصویر نیم رخ چپ فرح دیبا (پهلوی) با موهای آراسته تاج بر سر ،لباس پوشیده شده از مدال دیده می شود.حاشیه مدال نوشته شده (علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران) در برخی از سکه تاریخ ۱۳۵۴ آمده است ودر بعضی دیگر تاریخ نوشته نشده است.

پشت این سکه تصویر مادر روی نیمکت کتاب به دست  در حال آموختن علم  و مادری دیگر در حال نگهداری از فرزندان خود را به تصویر کشیده است.حشیه پایین سکه نوشته شده (روز مادر) .