خبرها

مدال ذوالفقار رضا شاه پهلوی

مدال ذوالفقار رضا شاه پهلوی از مدال های جنگی ارتش شاهنشاهی بوده که در نبرد های ارتش شاهنشاهی برابر مقررات با درجه داران و افسران اهدا می شد.این مدال در سه درجه ضرب شده است.

۱:مدال طلا (ویژه افسران)

۲:مدال برنز و مطلا (ویژه افسران و درجه داران)

۳:مدال نقره (ویژه درجه داران و سایر افراد)

روی این مدال زیبا به صورت نقش برجسته تصویر نیم رخ راست رضا شاه پهلوی با لباس و کلاه نظامی ضرب شده است.پشت مدال دو قبضه شمشیر که ربع قرص خورشید و اشعه های بلند آن را در بر گرفته دیده می شود،دوشاخه گیاه بلوط در حاشیه مدال که در قسمت پایین به هم متصل شده است.بالای مدال حلقه ای جوش خورده جهت نصب روبان قرار گرفته است.رنگ روبان مدال طلا از نواری سبز رنگ تشکیل شده است ،رنگ روبان مدال مطلا نیمی به صورت خط عمود سبز و نیمی دیگر به رنگ قرمز است،رنگ روبان مدال نقره به رنگ قرمز بوده است.مدال ذوالفقار به سینه چپ آویخته می شده است.