مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

100000 ریالی (کد347) بدون آرم

50,000 تومان

100000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347آ) باآرم

50,000 تومان

100000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت شفاف برروی نوار امنیتی(باآرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347ب) نخ IR

60,000 تومان

100000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

2000 ریالی (کد343)

20,000 تومان

2000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد348) نماد دایره

200,000 تومان

20000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

نماد دایره برتیرک گنبدوبدون طرح ناودان

جفت بانکی

20000 ریالی (کد348آ) نماد هلال

200,000 تومان

20000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

نماد هلال برتیرک گنبدو طرح ناودان

جفت بانکی

5000 ریالی (کد344) ماهواره امید

50,000 تومان

5000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

ماهواره امید

جفت بانکی

5000 ریالی (کد345) ظروف سفالی

10,000 تومان

5000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی

جفت بانکی

50000 ریالی (کد346)

120,000 تومان

50000 ریالی امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی