مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

10000 ریالی (کد350)

20,000 تومان
10000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

10000 ریالی (کد357) حافظیه

10,000 تومان

10000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس حافظیه شیراز

نخ 10000

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) نخ IR

40,000 تومان

100000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353آ) بدون آرم

100,000 تومان

100000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353ب) باآرم

100,000 تومان

100000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت شفاف برروی نوار امنیتی(باآرم)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر (گوش داخل)

10,000 تومان

20000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354آ) (گوش بیرون)

1,200,000 تومان

20000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر

گوش غیر پوشیده (گوش بیرون)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد355) مسجدالاقصی

2,000,000 تومان

20000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس مسجدالاقصی

جفت بانکی

5000 ریالی (کد349) نخ 5000

10,000 تومان

5000 ریالی امضاها : طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ 5000

جفت بانکی

5000 ریالی (کد349آ) نخ آرم

10,000 تومان

5000 ریالی امضاها : طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

50000 ریالی (کد351) نخ IR

80,000 تومان

50000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

50000 ریالی (کد351آ) نخ 50000

70,000 تومان

50000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ 50000

جفت بانکی