مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

100000 ریالی (کد371) صورت ومخرج 1/1

40,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
صورت ومخرج 1/1 امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

100000 ریالی (کد347) صورت ومخرج 1/1

300,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 1/1 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347ب) نخ IR /صورت ومخرج 1/15

80,000 تومان
100000 ریالی صورت ومخرج 1/15 امضاها :حسینی وبهمنی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
نخ I.R.IRAN
جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) صورت ومخرج 1/17

60,000 تومان
100000 ریالی
صورت ومخرج 1/17 امضاها :طیب نیا وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
نخ I.R.IRAN
جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) صورت ومخرج 1/18

50,000 تومان
100000 ریالی
صورت ومخرج 1/18 امضاها :طیب نیا وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
نخ I.R.IRAN
جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) صورت ومخرج 1/19

60,000 تومان
100000 ریالی
صورت ومخرج 1/19 امضاها :طیب نیا وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
نخ I.R.IRAN
جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) صورت ومخرج 1/21

60,000 تومان
100000 ریالی
صورت ومخرج 1/21 امضاها :طیب نیا وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
نخ I.R.IRAN
جفت بانکی

100000 ریالی (کد361) نخ IR/ صورت ومخرج 1/22

70,000 تومان
100000 ریالی صورت ومخرج 1/22 امضاها :کرباسیان وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
نخ I.R.IRAN
جفت بانکی

100000 ریالی (کد363) شابلون کوچک/صورت ومخرج 1/24

80,000 تومان
100000 ریالی صورت ومخرج 1/24 امضاها :کرباسیان وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
شابلون 100000 کوچک
جفت بانکی

100000 ریالی (کد367) صورت ومخرج 1/28

50,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 1/28 امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 متوسط

جفت بانکی

100000 ریالی (کد373) صورت ومخرج 1/4

40,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
صورت ومخرج 1/4 امضاها :دژپسند و کمیجانی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

100000 ریالی (کد374) صورت ومخرج 1/6

40,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
صورت ومخرج 1/6
امضاها :خاندوزی وصالح آبادی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی