مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

2000 ریالی (کد287ب) صورت ومخرج 1/17

200,000 تومان

2000 ریالی صورت ومخرج 1/17 امضاها :محمدخان ونوربخش فیلیگران :فهمیده

شماره درشت/نوشته روی نخ نستعلیق

جفت بانکی

2000 ریالی (کد287ب) صورت ومخرج 1/19

200,000 تومان

2000 ریالی صورت ومخرج 1/19 امضاها :محمدخان ونوربخش فیلیگران :فهمیده

شماره درشت/نوشته روی نخ نستعلیق

جفت بانکی

2000 ریالی (کد299) صورت ومخرج 1/22

150,000 تومان

2000 ریالی

صورت ومخرج 1/22 امضاها :نمازی ونوربخش فیلیگران :امام خمینی(ره)

2000 ریالی (کد305) صورت ومخرج 1/21

200,000 تومان

2000 ریالی

صورت ومخرج 1/21 امضاها :نمازی ونوربخش فیلیگران :فهمیده(بزرگ)

نوشته روی نخ نستعلیق

جفت بانکی

2000 ریالی (کد335و328) دو جفت صورت ومخرج 1/3

150,000 تومان

2000 ریالی

صورت ومخرج 1/3

دوجفت همشماره (5شماره با هم یکسان)

امضاها :دانش جعفری ومظاهری

امضاها: دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

2000 ریالی (کد343) صورت ومخرج 1/4

50,000 تومان

2000 ریالی صورت ومخرج 1/4

امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

2000 ریالی (کد343) صورت ومخرج 1/5

50,000 تومان

2000 ریالی صورت ومخرج 1/5

امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی