مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

500 ریالی (کد247آ) نخ جمهوری اسلامی /صورت ومخرج1/12

1,100,000 تومان
500 ریالی
صورت ومخرج1/12 امضاها :نمازی ونوربخش فیلیگران :الله
نوشته روی نخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
توجه اسکناس شکستگی وایراد دارد

500 ریالی (کد275آ) شماره درشت 1/25

50,000 تومان

500 ریالی

صورت ومخرج 1/25 امضاها :نوربخش وعادلی فیلیگران :فهمیده

شماره درشت /امضا کوتاه

جفت بانکی

500 ریالی (کد298)اسلامیک/کامپیوتر 1/28

60,000 تومان

500 ریالی صورت ومخرج 1/28 امضاها :نمازی ونوربخش فیلیگران :امام خمینی(ره)

پشت islamic/نوشته روی نخ کامپیوتری

500 ریالی (کد319) شماره درشت 1/29

40,000 تومان

500 ریالی 1/29 امضاها :صفدر حسینی وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

شماره درشت

جفت بانکی

500 ریالی (کد326) شماره درشت 1/30

40,000 تومان

500 ریالی امضاها :دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

صورت ومخرج 1/30

شماره درشت

جفت بانکی

500 ریالی (کد326) شماره درشت 1/31

40,000 تومان

500 ریالی امضاها :دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

صورت ومخرج 1/31

شماره درشت

جفت بانکی