مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

5000 ریالی (کد313) صورت ومخرج 18/18

60,000 تومان
5000 ریالی
صورت ومخرج 18/18 امضاها :مظاهری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

5000 ریالی (کد329) صورت ومخرج 19/19

80,000 تومان

5000 ریالی

صورت ومخرج 19/19 امضاها :دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

5000 ریالی (کد345) صورت ومخرج 20/20

60,000 تومان

5000 ریالی

صورت ومخرج 20/20 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی

جفت بانکی

5000 ریالی (کد349) نخ 5000/صورت ومخرج 22/22

50,000 تومان

5000 ریالی

صورت ومخرج 22/22 امضاها : طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ 5000

جفت بانکی

5000 ریالی (کد349آ) نخ آرم/صورت ومخرج 23/23

40,000 تومان

5000 ریالی

صورت ومخرج 23/23 امضاها : طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

5000 ریالی (کد358) صورت ومخرج 24/24

20,000 تومان

5000 ریالی

صورت ومخرج 24/24 امضاها : کرباسیان وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی