مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

20000 ریالی (کد333)(گوش داخل)صورت ومخرج 99/9

250,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 99/9 امضاها :دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد348) صورت ومخرج 22/22

500,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 22/22 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

نماد دایره برتیرک گنبدوبدون طرح ناودان

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر صورت ومخرج 24/24

30,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 24/24 امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر صورت ومخرج 25/25

30,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 25/25 امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر صورت ومخرج 26/26

20,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 26/26 امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد360) نخ آرم/ صورت ومخرج 27/27

30,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 27/27 امضاها :کرباسیان وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی (کد362) پشت بادگیر /صورت ومخرج 28/28

25,000 تومان

20000 ریالی صورت ومخرج 28/28 امضاها :کرباسیان وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ IR

جفت بانکی

20000 ریالی (کد372) /نخ IR صورت ومخرج 29/29

20,000 تومان
20000 ریالی
صورت ومخرج 29/29 امضاها :دژپسند و کمیجانی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
پشت اسکناس بادگیر/نخ IR
جفت بانکی