مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

100000 ریالی (کد371) صورت ومخرج 1/1

60,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
صورت ومخرج 1/1 امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

100000 ریالی (کد371) صورت ومخرج 3/3

50,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک

صورت ومخرج 3/3 امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347) صورت ومخرج 1/1

1,500,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 1/1 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) صورت ومخرج 16/16

100,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 16/16 امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) صورت ومخرج 19/19

100,000 تومان
100000 ریالی
صورت ومخرج 19/19 امضاها :طیب نیا وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
نخ I.R.IRAN
جفت بانکی

100000 ریالی (کد367) صورت ومخرج 28/28

80,000 تومان
100000 ریالی
صورت ومخرج 28/28 امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
شابلون 100000 متوسط
جفت بانکی

100000 ریالی (کد367آ) صورت ومخرج 25/25

100,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 25/25 امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 بزرگ

جفت بانکی

100000 ریالی (کد373) صورت ومخرج 4/4

50,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک

صورت ومخرج 4/4 امضاها :دژپسند و کمیجانی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد373) صورت ومخرج 44/4

40,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک

صورت ومخرج 44/4 امضاها :دژپسند و کمیجانی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد375) صورت ومخرج 8/8

40,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
صورت ومخرج 8/8
امضاها :خاندوزی وصالح آبادی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

100000 ریالی (کد375) صورت ومخرج 9/9

40,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
صورت ومخرج 9/9
امضاها :خاندوزی وصالح آبادی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

20000 ریالی (کد 369) طرح جدید 1/1

60,000 تومان
20000 ریالی  طرح جدید 1/1
امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
پشت اسکناس مقبره الشعرا تبریز
جفت بانکی