مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

20000 ریالی (کد333)(گوش داخل)صورت ومخرج 99/10

150,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 99/10 امضاها :دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد333)(گوش داخل)صورت ومخرج 99/9

250,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 99/9 امضاها :دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد339) صورت ومخرج 99/19

140,000 تومان

20000 ریالی صورت ومخرج 99/19 امضاها :دانش جعفری ومظاهری فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد339) صورت ومخرج 99/20

120,000 تومان

20000 ریالی صورت ومخرج 99/20 امضاها :دانش جعفری ومظاهری فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد348آ) صورت ومخرج 99/21

350,000 تومان

20000 ریالی صورت ومخرج 99/21 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

نماد هلال برتیرک گنبدو طرح ناودان

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر صورت ومخرج 99/23

30,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 99/23 امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر صورت ومخرج 99/24

30,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 99/24 امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر صورت ومخرج 99/25

30,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 99/25 امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد362) پشت بادگیر /صورت ومخرج 99/27

20,000 تومان

20000 ریالی صورت ومخرج 99/27 امضاها :کرباسیان وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ IR

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365) نخ IR /صورت ومخرج 99/28

20,000 تومان

20000 ریالی

صورت ومخرج 99/28 امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ IR

جفت بانکی